Stavebné povolenie
Územné rozhodnutie
Kolaudácia
Vysporiadanie vlastníctva
Reality
Inštitúcie a úrady
Zákony a vyhlášky
Financovanie stavby
Zaujímavé odkazy
Download - Stiahnite si

|.Home - Domov.Domov.|.Pošlite správu.E-mail.|.Uložiť text.Uložiť.|.Vytlačiť text.Vytlačiť..
:: Súvisiace zákony a vyhlášky:


.....1. Stavebné predpisy
.....2. Kataster nehnuteľností a bývanie
.....3. Životné prostredie
.....4. Správne právo - úrady:: Stavebné predpisy:


ZÁKON č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

ZÁKON č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

ZÁKON SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch

VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii

ZÁKON č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

VYHLÁŠKA Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 311/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti budov a obsah energetického certifikátu

NOVÝ STAVEBNÝ ZÁKON - Návrh 2013 - 2014

a iné...
:: Kataster nehnuteľností a bývanie:ZÁKON NR SR č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)

VYHLÁŠKA Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

ZÁKON NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

a iné...
:: Životné prostredie:ZÁKON č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

ZÁKON č. 364/2004 Z. z. o vodách a zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

ZÁKON č. 137/2010 Zb. o ovzduší

ZÁKON č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší)

ZÁKON č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí

ZÁKON č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2011 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ZÁKON č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

ZÁKON č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

ZÁKON č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

a iné...
:: Správne právo - úrady:Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok)

Zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
Zmena: 123/1996 Z. z. s účinnosťou od 1.júla 1996
Zmena: 224/1996 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 1997
Zmena: 70/1997 Z. z. s účinnosťou od 5.júla 1997
Zmena: 1/1998 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 1998
Zmena: 538/2005 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 1998
Zmena: 117/2006 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 1998
Zmena: 232/1999 Z. z. s účinnosťou od 15.septembra 1999
Zmena: 468/2000 Z. z. s účinnosťou od 15.septembra 1999
Zmena: 96/2002 Z. z. s účinnosťou od 15.septembra 1999
Zmena: 583/2003 Z. z. s účinnosťou od 15.septembra 1999
Zmena: 3/2000 Z. z. s účinnosťou od 1.februára 2000
Zmena: 142/2000 Z. z. s účinnosťou od 1.júla 2000
Zmena: 211/2000 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2001
Zmena: 468/2000 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2001
Zmena: 553/2001 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2002
Zmena: 118/2002 Z. z. s účinnosťou od 15.marca 2002
Zmena: 96/2002 Z. z. s účinnosťou od 1.apríla 2002
Zmena: 215/2002 Z. z. s účinnosťou od 1.mája 2002
Zmena: 237/2002 Z. z. s účinnosťou od 1.júla 2002
Zmena: 418/2002 Z. z. s účinnosťou od 1.septembra 2002
Zmena: 457/2002 Z. z. s účinnosťou od 1.septembra 2002
Zmena: 477/2002 Z. z. s účinnosťou od 1.septembra 2002
Zmena: 465/2002 Z. z. s účinnosťou od 1.októbra 2002
Zmena: 480/2002 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2003
Zmena: 217/2003 Z. z. s účinnosťou od 1.júla 2003
Zmena: 245/2003 Z. z. s účinnosťou od 31.júla 2003
Zmena: 469/2003 Z. z. s účinnosťou od 1.decembra 2003
Zmena: 190/2003 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2004
Zmena: 583/2003 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2004
Zmena: 5/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.februára 2004
Zmena: 450/2003 Z. z. s účinnosťou od 1.mája 2004
Zmena: 199/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.mája 2004
Zmena: 204/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.mája 2004
Zmena: 347/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.júla 2004
Zmena: 434/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.augusta 2004
Zmena: 382/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.septembra 2004
Zmena: 533/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.novembra 2004
Zmena: 572/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.novembra 2004
Zmena: 541/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.decembra 2004
Zmena: 633/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.decembra 2004
Zmena: 578/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2005
Zmena: 581/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2005
Zmena: 653/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2005
Zmena: 656/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2005
Zmena: 725/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2005
Zmena: 5/2005 Z. z. s účinnosťou od 1.februára 2005
Zmena: 725/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.marca 2005
Zmena: 15/2005 Z. z. s účinnosťou od 1.apríla 2005
Zmena: 171/2005 Z. z. s účinnosťou od 1.mája 2005
Zmena: 8/2005 Z. z. s účinnosťou od 1.júla 2005
Zmena: 93/2005 Z. z. s účinnosťou od 1.júla 2005
Zmena: 342/2005 Z. z. s účinnosťou od 1.augusta 2005
Zmena: 331/2005 Z. z. s účinnosťou od 18.augusta 2005
Zmena: 341/2005 Z. z. s účinnosťou od 1.septembra 2005
Zmena: 308/2005 Z. z. s účinnosťou od 8.októbra 2005
Zmena: 558/2005 Z. z. s účinnosťou od 15.decembra 2005
Zmena: 468/2005 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2006
Zmena: 473/2005 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2006
Zmena: 491/2005 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2006
Zmena: 538/2005 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2006
Zmena: 572/2005 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2006
Zmena: 573/2005 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2006
Zmena: 610/2005 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2006
Zmena: 14/2006 Z. z. s účinnosťou od 1.februára 2006
Zmena: 15/2006 Z. z. s účinnosťou od 1.februára 2006
Zmena: 24/2006 Z. z. s účinnosťou od 1.februára 2006
Zmena: 117/2006 Z. z. s účinnosťou od 1.apríla 2006
Zmena: 126/2006 Z. z. s účinnosťou od 1.júna 2006
Zmena: 342/2006 Z. z. s účinnosťou od 1.júna 2006
Zmena: 124/2006 Z. z. s účinnosťou od 1.júla 2006
Zmena: 224/2006 Z. z. s účinnosťou od 1.júla 2006
Zmena: 672/2006 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2007
Zmena: 693/2006 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2007
Zmena: 21/2007 Z. z. s účinnosťou od 15.januára 2007
Zmena: 43/2007 Z. z. s účinnosťou od 1.februára 2007
Zmena: 95/2007 Z. z. s účinnosťou od 1.apríla 2007
Zmena: 220/2007 Z. z. s účinnosťou od 31.mája 2007
Zmena: 193/2007 Z. z. s účinnosťou od 1.júna 2007
Zmena: 279/2007 Z. z. s účinnosťou od 1.júla 2007
Zmena: 295/2007 Z. z. s účinnosťou od 1.júla 2007
Zmena: 342/2007 Z. z. s účinnosťou od 26.júla 2007
Zmena: 355/2007 Z. z. s účinnosťou od 1.septembra 2007
Zmena: 359/2007 Z. z. s účinnosťou od 1.septembra 2007
Zmena: 344/2007 Z. z. s účinnosťou od 1.októbra 2007
Zmena: 358/2007 Z. z. s účinnosťou od 1.októbra 2007
Zmena: 342/2007 Z. z. s účinnosťou od 21.decembra 2007
Zmena: 309/2007 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2008
Zmena: 343/2007 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2008
Zmena: 460/2007 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2008
Zmena: 517/2007 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2008
Zmena: 537/2007 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2008
Zmena: 548/2007 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2008
Zmena: 571/2007 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2008
Zmena: 577/2007 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2008
Zmena: 661/2007 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2008
Zmena: 647/2007 Z. z. s účinnosťou od 15.januára 2008
Zmena: 92/2008 Z. z. s účinnosťou od 1.apríla 2008
Zmena: 112/2008 Z. z. s účinnosťou od 1.apríla 2008
Zmena: 167/2008 Z. z. s účinnosťou od 1.júna 2008
Zmena: 405/2008 Z. z. s účinnosťou od 1.novembra 2008
Zmena: 451/2008 Z. z. s účinnosťou od 1.decembra 2008
Zmena: 514/2008 Z. z. s účinnosťou od 15.decembra 2008
Zmena: 408/2008 Z. z. s účinnosťou od 25.decembra 2008
Zmena: 214/2008 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2009
Zmena: 264/2008 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2009
Zmena: 465/2008 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2009
Zmena: 495/2008 Z. z. s účinnosťou od 1.februára 2009
Zmena: 8/2009 Z. z. s účinnosťou od 1.februára 2009
Zmena: 45/2009 Z. z. s účinnosťou od 1.marca 2009
Zmena: 188/2009 Z. z. s účinnosťou od 1.júna 2009
Zmena: 191/2009 Z. z. s účinnosťou od 1.júna 2009
Zmena: 292/2009 Z. z. s účinnosťou od 1.septembra 2009
Zmena: 304/2009 Z. z. s účinnosťou od 1.septembra 2009
Zmena: 305/2009 Z. z. s účinnosťou od 1.septembra 2009
Zmena: 307/2009 Z. z. s účinnosťou od 1.septembra 2009
Zmena: 465/2009 Z. z. s účinnosťou od 1.decembra 2009
Zmena: 478/2009 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2010
Zmena: 513/2009 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2010
Zmena: 568/2009 Z.z. s účinnosťou od 1.februára 2010
Zmena: 570/2009Z.z. s účinnosťou od 1.februára 2010
Zmena: 67/2010 Z.z. s účinnosťou od 27.februára 2010
Zmena: 594/2009 Z. z. s účinnosťou od 5.apríla 2010
Zmena: 274/2009 Z. z. s účinnosťou od 1.júna 2010
Zmena: 136/2010 Z. z. s účinnosťou od 1.júna 2010
Zmena: 144/2010 Z. z. s účinnosťou od 1.júna 2010
Zmena: 92/2010 Z. z. s účinnosťou od 28.júla 2010
Zmena: 556/2010 Z. z. s účinnosťou od 31.decembra 2010
Zmena: 514/2010 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2011
Zmena: 39/2011 Z. z. s účinnosťou od 1.apríla 2011
Zmena: 119/2011 Z. z. s účinnosťou od 1.mája 2011
Zmena: 200/2011 Z. z. s účinnosťou od 1.júla 2011
Zmena: 223/2011 Z. z. s účinnosťou od 20.júla 2011
Zmena: 258/2011 Z. z. s účinnosťou od 3.augusta 2011
Zmena: 254/2011 Z. z. s účinnosťou od 1.septembra 2011
Zmena: 256/2011 Z. z. s účinnosťou od 1.septembra 2011
Zmena: 342/2011 Z. z. s účinnosťou od 1.novembra 2011
Zmena: 405/2011 Z. z. s účinnosťou od 26.novembra 2011
Zmena: 363/2011 Z. z. s účinnosťou od 1.decembra 2011
Zmena: 392/2011 Z. z. s účinnosťou od 1.decembra 2011
Zmena: 324/2011 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2012
Zmena: 392/2011 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2012
Zmena: 381/2011 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2012
Zmena: 409/2011 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2012
Zmena: 404/2011 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2012
Zmena: 519/2011 Z. z. s účinnosťou od 1.februára 2012
Zmena: 392/2011 Z. z. s účinnosťou od 30.júna 2012
Zmena: 49/2012 Z. z. s účinnosťou od 1.júla 2012
Zmena: 96/2012 Z. z. s účinnosťou od 1.júla 2012
Zmena: 251/2012 Z. z. s účinnosťou od 1.septembra 2012
Zmena: 286/2012 Z. z. s účinnosťou od 1.októbra 2012...

a iné...PONÚKAME VÁM:


 •  osobitný prístup v priateľskej atmosfére
 •  skúsenosti pri jednaní s orgánmi štátnej správy a inými dotknutými organizáciami,
 •  odbornú oporu pri riešení každého majetkového problému,
 •  riešenia pri nezrovnalostiach v evidencii štátu so skutočnosťou,
 •  riešenia zámerov od väčších územných celkov po jednoduché stavby,
 •  individuálny prístup podľa Vašich požiadaviek,
 •  niekoľkoročné a bohaté skúsenosti,
 •  profesionálne a kvalitné služby, ktoré sú základom Vašej spokojnosti a našich referencií,
 •  konzultácie u Vás vo firme alebo doma,
 •  možnosť stretnutí aj mimo bežných pracovných hodín,
 •  výhodné ceny a podmienky.


....... Miesto pre Vaše otázky:


................Predmet
................

................Text
................

................


..........Vami uvedené údaje vo webovom formulári, budú použité výlučne na účely spätného
......kontaktovania ohľadom záujmu o nami poskytované služby. Budeme Vás v čo najkratšom
......čase kontaktovať.

......Viac informácií o spracúvaní osobných údajov sa dozviete na našej webovej stránke v
......časti:
Ochrana osobných údajov


Telefón:
0903 244 282
02/207 00 159

Skype:

Add me to Skype


Kontakty | Mapa
.....Kontakty do
...mobilu/tabletu:


.


....Navštívte nás:

.,,.IPB partner na Twiteri..IPB partner na LinkedIn

... Spolupráca


Geodet
Kedy treba geometrický plán a kto ho môže vypracovať? +viac

Projektant
Ako nájsť toho správneho? Ktorý je vhodný práve na môj zámer? +viac

Realitný agent
Ako si vybrať správnu realitnú kanceláriu? Kto má na to oprávnenie? +viac

Stavebná firma
Ako si vybrať v tom množstve firiem? Kto má na to oprávnenie? Spoľahlivosť, referencie Vám napovedia. +viac

Stavebný dozor
Osoba, ktorá Vás chráni pred zlými praktikami počas výstavby. +viac

Znalec
Ak potrebujte úver, dedíte, atď. budete potrebovať znalecký posudok +viac

....TOPlist

Copyright 2020 IPB partner